Het beleid van Stichting Rzijn is geformuleerd rond de volgende doelstelling:

Het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de instandhouding van de leefbaarheid in de gemeente Westerwolde.

In het beleid wordt dit zichtbaar in de vorm van opvang, ontmoeting, ontwikkeling, ontplooiing en ontspanning. Alle gericht op welzijn en gezondheid.

Een deel van het beleid richt zich specifiek op het bijdragen aan oplossingen voor problemen die veroorzaakt zijn door achterstand en het ontbreken van zelfredzaamheid en participatie.
Denk daarbij onder meer aan hulpverlening, sociale activering en vormen van begeleid wonen.

In deze tijden van grote maatschappelijke veranderingen hecht Stichting Rzijn er ook belang aan visie te formuleren om nieuwe maatschappelijke vraagstukken tegemoet te treden. Daarbij behoort ook het onderzoeken van andere mogelijkheden dan de momenteel gangbare.

Documenten: