Een belangrijk uitgangspunt in het werk van Rzijn is dat de inwoners centraal staan. Dat betekent dat de medewerkers van Rzijn in contact moeten zijn en blijven met de inwoners van de gemeente Westerwolde, luisteren naar hun wensen en behoeften, inschatten wat hun kracht en mogelijkheden zijn, en een dienstenpakket aanbieden dat een goede balans is tussen zelf doen en diensten verlenen. Rzijn is geworteld in de Westerwolder samenleving en wil de oren en ogen van de inwoners zijn. Daarom kiest Rzijn voor een dorpsgerichte aanpak, dicht bij de bewoners.

In vier programma’s komt deze focus op alle inwoners van Westerwolde, jong en oud, zelfredzaam en kwetsbaar, naar voren. De programma’s zijn met elkaar verbonden in één organisatie van Rzijn en vormen met elkaar een integraal welzijns- en kinderopvangaanbod, gericht op meedoen, ontwikkeling en verbondenheid.

Programma 1: Ontwikkeling, opgroeien en opvoeden
Dit programma is gericht op kinderen in de leeftijd 0-12 jaar en hun ouders. Een goede ontwikkeling van kinderen vanaf de start is van groot belang voor hun toekomst. Daarom wordt in dit programma ingezet op versterking van het
ontwikkelings- en opvoedingsklimaat in brede kindvoorzieningen en door opvoedingsondersteuning aan ouders.

Programma 2: Perspectief bieden aan jongeren
Dit programma is gericht op kwetsbare jeugd en jongeren in de leeftijd 12-23 jaar en hun leefomgeving. Jeugd in deze leeftijd heeft te maken met vele keuzes, die van groot belang zijn voor hun verdere toekomstperspectief. Kwetsbare jeugdigen hebben meer moeite met het maken van de juiste keuzes en beschikken soms niet over de nodige hulpbronnen en noodzakelijke vaardigheden. Zij kunnen daar coaching en steun goed bij gebruiken om hun kansen en perspectief te vergroten en maatschappelijke uitval tegen te gaan.

Programma 3: Wonen en Samenleven
De buurt waarin je woont is van groot belang voor het welbevinden. Mensen wonen het liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis. De samenleving vergrijst in rap tempo. Rzijn zet zich door middel van een dorpsgerichte werkwijze in voor het
versterken van het leefklimaat en het ondersteunen van kwetsbare bewoners op het gebied van welzijn, wonen en zorg.

Programma 4: Participatie en Activering
Meedoen in de samenleving voorkomt dat mensen aan de zijlijn komen te staan en vereenzamen. Betaald werk is een belangrijk middel om in de samenleving te participeren en je te blijven ontwikkelen, maar dit is niet voor iedereen weggelegd. Er is een groep mensen die om diverse redenen niet kan deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt. Rzijn zet zich in voor deze groep door begeleiding te bieden en zinvolle daginvulling te zoeken in de vorm van aangepast werk of
vrijwilligerswerk. Ons motto: iedereen die kan, doet mee. Dat geldt ook voor asielzoekers en vluchtelingen met een verblijfsstatus, die op praktische wijze door Rzijn worden geholpen om een bestaan op te bouwen.