Onze medewerkers doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Dat kan gaan over de manier waarop u benaderd of behandeld bent, maar ook over het gebouw, de bereikbaarheid of een onveilige situatie. Is dit het geval, dan hopen we dat u het ons laat weten. Wij beschouwen uw klacht als een advies om verbeteringen aan te brengen in onze dienstverlening.

Hebt u een klacht?

De eerste stap is dan om uw klacht te bespreken met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, of met diens leidinggevende. Dit biedt vaak de snelste en eenvoudigste oplossing. De betreffende medewerker of leidinggevende zal allereerst voorstellen een gesprek met u te voeren, om te proberen samen tot een oplossing te komen. Desgewenst kunt u zich, in tweede instantie, voor bemiddeling wenden tot de directeur van Stichting Rzijn.

De klachtencommissie

Mocht u hier niet voor voelen, of komt u er met de medewerker, de leidinggevende of directeur niet uit, dan adviseren wij u uw klacht schriftelijk in te dienen. Deze onafhankelijke Klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en deskundigen op het gebied van cliëntenbelangen. Zij hebben kennis van de diensten die onze organisatie biedt. Niemand van de leden is werkzaam bij onze organisatie. De klachtencommissie zal via hoor en wederhoor een uitspraak doen over uw klacht. Hiervoor zal zij u verzoeken mondeling of schriftelijk inlichtingen te geven.

Vindt de commissie uw klacht terecht?

Dan zal zij aanbevelingen doen ter verbetering van de dienstverlening van Stichting Rzijn. De klachtencommissie legt haar uitspraak, plus bijbehorende argumenten, binnen twee maanden schriftelijk vast. Alle betrokkenen worden op de hoogte gebracht van de uitspraak. De directeur van Stichting Rzijn besluit vervolgens over eventueel te nemen maatregelen. Elke klacht die binnenkomt wordt geregistreerd en onderzocht. Daarbij wordt uw privacy uiteraard gerespecteerd. Binnen één week nadat wij uw klacht ontvangen hebben, sturen wij u een bevestiging. Hierin geven wij meteen het verloop van de klachtenprocedure aan.

Het Klachtenreglement

Ons Klachtenreglement voor cliënten beschrijft de manier waarop u een klacht kunt indienen bij de klachtencommissie en hoe de behandeling van de klacht plaatsvindt. Het ligt voor een ieder ter inzage op het hoofdkantoor. Ook kunt u het hier op de website raadplegen.

Klachtenreglement voor cliënten (PDF)
Klachtenregistratieformulier (PDF)
Folder Klachten en Privacy (PDF)

Voor klachten die betrekking hebben op de Kinderopvang en het Peuterspeelzaalwerk is Stichting Rzijn aangemeld bij Stichting Geschillencommissie.
Lidmaatschapsbevestiging (PDF) / Registratieverklaring (PDF)

Privacy

Wij registreren uw persoonlijke gegevens en uw eventuele hulpvraag in onze registratiesystemen. Wanneer u hier vragen over heeft dan kunt u dit aangeven bij de betreffende medewerker.

Privacyreglement Rzijn (PDF)
Toelichting Privacyreglement Rzijn (PDF)