Afstemming activiteiten

De Peuteropvang kent per locatie een oudercommissie. Deze vergadert op eigen gelegenheid en stemt haar activiteiten af met de leidsters van de betreffende peuteropvang. De OC’s van de peuteropvang locaties ondersteunen ook de leidsters bij het organiseren van activiteiten en verlenen praktische hand- en spandiensten (of mobiliseren andere ouders hiervoor). Tevens denken de OC’s mee over beleidsontwikkelingen en geven hierover feedback aan Rzijn via het locatiehoofd peuteropvang.

Jaarlijkse vergadering

Twee keer per jaar belegt het locatiehoofd een vergadering met alle voorzitters van de OC’s (Centrale Oudercommissie) over beleidsontwikkelingen en praktische zaken. Wanneer u lid wilt worden van een oudercommissie, dan kunt u dit melden bij de leidsters van de betreffende peuteropvanglocatie.