In de oudercommissie van Rzijn kunnen ouders/verzorgers van de kinderopvang meepraten over zaken als kwaliteit, hygiëne, algemeen beleid en dergelijke. Volgens de wet heeft een oudercommissie adviesbevoegdheden. Dit betekent dat de commissie kan adviseren over voorgenomen besluiten van het bestuur aangaande het kwaliteitsbeleid, voedings-aangelegenheden, algemeen beleid op gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid, openingstijden, prijzen, beleid met betrekking tot spel – en ontwikkelingsactiviteiten en het klachtenreglement.

Vergadering

De oudercommissie vergadert éénmaal in de zes weken. Ouders kunnen hiervoor onderwerpen inbrengen via oudercommissie@rzijn.nu. De oudercommissie ziet graag vanuit elke opvanglocatie minstens één ouder als lid in de commissie. Wie belangstelling heeft kan een e-mail sturen (oudercommissie@rzijn.nu) of een leidster van de groepen benaderen. U bent meer dan welkom!

Afstemming activiteiten

Het peuterspeelzaalwerk kent per locatie een oudercommissie. Deze vergadert op eigen gelegenheid en stemt haar activiteiten af met de leidsters van de betreffende peuterspeelzaal. De OC’s van de peuterspeelzalen ondersteunen ook de leidsters bij het organiseren van activiteiten en verlenen praktische hand- en spandiensten (of mobiliseren andere ouders hiervoor). Tevens denken de OC’s mee over beleidsontwikkelingen en geven hierover feedback aan Rzijn via het locatiehoofd peuterspeelzaalwerk.

Jaarlijkse vergadering

Twee keer per jaar belegt het locatiehoofd een vergadering met alle voorzitters van de OC’s (Centrale Oudercommissie) over beleidsontwikkelingen en praktische zaken. Wanneer u lid wilt worden van een oudercommissie, dan kunt u dit melden bij de leidsters van de betreffende peuterspeelzaallocatie.